เดอะท็อปซีเคร็ต

215.00 บาท 193.50 บาท

หนังสือ “เดอะท็อปซีเคร็ต” เขียนโดยทันตแพทย์สม สุจีรา คุณหมอสมเห็นว่า ในเดอะซีเคร็ตนั้น เป็นการอธิบายตามแนวความคิดของตะวันตก เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วพบว่า ศาสตร์จิตวิทยาของตะวันออกและพุทธษาสนาลึกล้ำ ลึกซึ้งกว่ามากมายนัก และน่าจะตรงกับวิถีชีวิตของคนไทยมากกว่า
คุณหมอได้วิเคราะห์แยกแยะกระบวนการทำงานของความคิด ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความรู้สึกไว้อย่างละเอียด โดยเริ่มนำเสนอจากกระบวนการ ขอ เชื่อ รับ และบรรยายแจกแจงลึกลงไปในเรื่องของจิต ตั้งแต่เรื่อง ความรู้สึกนึกคิด จิตใต้สำนึก ความกลัว ความเชื่อ
ในแต่ละบท คุณหมอจะดึงเนื้อหาสำคัญมาสรุปท้ายบทไว้ด้วย และยังได้เพิ่มเติมด้วยข้อมูลที่เป็นกุญแจที่ไขไปสู่สุดยอดความลับ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ในเชิงจิตวิทยาผนวกกับหลักพระพุทธธรรม ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่เหนือกว่า ความรู้ความเข้าใจใน “เดอะซีเคร็ต”
ประเด็นที่โดดเด่นอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การสร้าง “ภาพแห่งความรู้สึก” ซี่งสามารถทำได้ด้วยการคิดบวกบ่อยๆ ภาพแห่งความรู้สึกนี้เป็นเหมือนภาพแห่งความจริงในอนาคต เหมือนกันเป็นเป้าหมาย หากเราสร้างภาพแห่งความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ภาพนั้นก็จะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน
นอกจากนี้คุณหมอยังได้เสนอ เคล็ดลับ ๑๑ วิธีที่จะกำจัดจุดอ่อนของชีวิต คือ การให้อภัย การแย่เมตตา การให้ความรัก การแสดงออกในเชิงบวก การยอมรับจุดที่แย่ที่สุด การถอยตั้งหลัก การปลีกวิเวก การระบายความรู้สึก การดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรง การทำงานอดิเรก และความสำนึกรู้คุณ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเครื่องมือและเป็นจุดแข็งที่จะช่วยให้ความรู้สึกบวกเกิดขึ้นแทนที่ความรู้สึกลบได้

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000199027 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: