สำเร็จทางโลกเพราะสุขทางธรรม

159.00 บาท 143.10 บาท

“ยอดเยี่ยม”
ผมนึกในใจเมื่ออ่านต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ “เพราะสุข…จึงสำเร็จ” จบลง
เป็นหนังสือคุณภาพดีมากเล่มหนึ่ง เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่รักชีวิต อยากพัฒนาความสุขซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในก้าวต่อไป และเหมาะสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยผู้ทุกข์ทางชีวิต จิตใจ อารมณ์ เช่น จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักบวช นักสังคมสงเคราะห์ ครูอาจารย์ พยาบาลจิตเวช เป็นแนวทางยกระดับจิตสำนึกให้เกิดสติ ปัญญา สมาธิ และจิตใฝ่ดี เกิดความรัก เมตตา ศรัทธา ความหวัง และ Self – Esteem ในตัวเอง และโยงใยให้มีหลักแนะนำสิ่งเหล่านี้ไปสู่ผู้ทุกข์ทางใจ ซึ่งจะได้ผลดีมากและทำให้ความทุกข์ลดน้อยลง…
…หวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกให้หลาย ๆ คนทอยากเป็นคนดี มีความสุข อันจะนำไปสู่ความสำเร็จสมดังชื่อ “เพราะสุข…จึงสำเร็จ”… ได้พัฒนาจิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไป…

ศ. ดร. นพ.วิทยา นาควัชระ
จิตแพทย์ – นักเขียน

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000188973 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: