เด็กดีมีสติ (นิทาน ท่าน ว. 2 ภาษา)

99.00 ฿ 84.15 ฿

เป็นหนังสือแนวทางปฏิบัติให้เด็กๆ รู้จักการมีสติ  คือ การตั้งสติกำหนดและรับรู้ความรู้สึกทั้ง 6 ทาง  ได้แก่  ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ  เพื่อให้จิตสงบลงและเกิดปัญญา  โดยการคิดถูก  รู้ถูก พูดถูก และทำถูก  อันจะนำไปสู่การมีสติเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร  ก่อนที่จะเดินไปสู่หนทางแห่งความเสื่อมทั้งปวง  ทั้งนี้เพราะหากเราตั้งตนอยู่ในความประมาท  ขาดสติในการทำสิ่งใด  ผลร้ายก็จะเกิดแก่ตัวเราและคนที่เรารักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เหลือเพียง 5 เล่ม