สำเร็จทางโลกเพราะสุขทางธรรม

159.00 บาท

“ยอดเยี่ยม”
ผมนึกในใจเมื่ออ่านต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ “เพราะสุข…จึงสำเร็จ” จบลง
เป็นหนังสือคุณภาพดีมากเล่มหนึ่ง เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่รักชีวิต อยากพัฒนาความสุขซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในก้าวต่อไป และเหมาะสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยผู้ทุกข์ทางชีวิต จิตใจ อารมณ์ เช่น จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักบวช นักสังคมสงเคราะห์ ครูอาจารย์ พยาบาลจิตเวช เป็นแนวทางยกระดับจิตสำนึกให้เกิดสติ ปัญญา สมาธิ และจิตใฝ่ดี เกิดความรัก เมตตา ศรัทธา ความหวัง และ Self – Esteem ในตัวเอง และโยงใยให้มีหลักแนะนำสิ่งเหล่านี้ไปสู่ผู้ทุกข์ทางใจ ซึ่งจะได้ผลดีมากและทำให้ความทุกข์ลดน้อยลง…
…หวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกให้หลาย ๆ คนทอยากเป็นคนดี มีความสุข อันจะนำไปสู่ความสำเร็จสมดังชื่อ “เพราะสุข…จึงสำเร็จ”… ได้พัฒนาจิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไป…

ศ. ดร. นพ.วิทยา นาควัชระ
จิตแพทย์ – นักเขียน

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000188973 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: