มงคลชีวิตจากทศพิธราชธรรม

59.00 บาท

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
ตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน “ธรรม” ที่พระองค์ตรัสไว้นั้น ส่งผลให้ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนเปี่ยมไปด้วยความสุข เพราะธรรมของพระองค์คือรูปธรรมที่นำมาซึ่งประโยชน์ของชาวสยามอย่างแท้จริง
ธรรมในที่นี้คือ ทศพิธราชธรรม อันประกอบไปด้วย
1. ทาน การให้ การเสียสละ
2. ศีล ความประพฤติดีงาม
3. ปริจจาคะ การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวม
4. อาชชวะ ความซื่อตรงสุจริต
5. มัททวะ ความสุภาพ อ่อนโยน
6. ตบะ ความเพียร อุตสาหะ
7. อักโกธะ ความไม่โกรธ
8. อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน
9. ขันติ ความอดทน
10. อวิโรธะ ความหนักแน่นเที่ยงธรรม
ด้วยทศพิธราชธรรมเช่นนี้เองที่ทำให้ในหลวงมิใช่จะทรงครองแผ่นดินเท่านั้น แต่ยังทรงครองหัวใจของคนทั้งปวงเอาไว้อีกด้วย
สำนักพิมพ์อมรินทร์ร่วมกับ 7-ELEVEN และ Book Smile สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชน จึงน้อมนำเอาธรรมทั้งสิบนี้เรียบเรียงมาเป็นหนังสือ มงคงชีวิต จากทศพิธราชธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างในการครองตนเพื่อความสุขแบบพอเพียงและยั่งยืนสืบไป

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000187835 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: สำนักพิมพ์: