พระสารีบุตร

139.00 บาท

มหาสาวกผู้เป็นเลิศด้านปัญญา ในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ ปัญญาอันไพศาลของพระสารีบุตรนั้น เป็นรองเพียงแค่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียว อีกทั้งท่านยังเทศนาธรรมได้เสมอเหมือนพระพุทธองค์เอง พระสารีบุตรบำเพ็ยบารมีมาหลายภพหลายชาติจนได้รับพุทธพยากรณ์ ครั้นได้รับคำพยากรณ์ว่าจักได้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาแล้ว ท่านก็ยังต้องบำเพ็ญบารมีต่อไปอีก เป็นเวลายาวนานถึงหนึ่งอสงไขยกับอีกแสนมหากัป ในชาติสุดท้ายจึงได้เป็นพระธรรมแสนาบดี ผู้เปี่ยมล้นด้วยปัญญาอันไม่อาจประมาณ ผู้ที่ทำอย่างนี้ได้นับว่าเป็นผู้ที่เสียสละและหาญกล้าอย่างหาที่สุดไม่ได้ ยิ่งได้ศึกษาและเรียนรู้จริยวัตรและอุปนิสัยที่สง่างาม องอาจ เปี่ยมด้วยปัญญา ยิ่งเพิ่มพูนศรัทธาและน้อมนำมาซึ่งปัญญา

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000186312 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: